Premià de Mar

News and Alerts

Acords del ple municipal del mes de maig de 2023

18/05/2023

El ple municipal ordinari del mes de maig es va celebrar el dimecres 24 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Proposta nomenament Jutge de Pau titular i substitutEl 9 d'abril de 2023 finalitzà el termini de quatre anys pel qual van ser nomenats els jutges de pau titular i substitut de Premià de Mar. Vistes les sol·licituds presentades, es proposa el nomenament del jutge de pau titular i del jutge de pau substitut.


Denegada en no obtenir cap dels dos candidats la majoria absoluta establerta per l'art 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Rectificació i comprovació Inventari municipal de bénsEs porta a aprovació la rectificació de l'Inventari municipal de Béns, que s'ha efectuat seguint el programa de Gestió Patrimonial GPA.


La rectificació de l'inventari general s'ha d'efectuar anualment, d'acord amb el que disposen els articles 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 103 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i la comprovació cada cop que es renovi la Corporació.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació dictamen Comissió Informativa Específica - Contractació menorEs porta a aprovació el dictamen de la Comissió Informativa Específica de Contractació menor com a conclusió de les activitats dutes a terme per l'esmentada comissió.


Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació de la tercera i última pròrroga del contracte del serveis de suport a l’òrgan interventor per realitzar treballs d'auditoriaS'aprova la tercera i última pròrroga del contracte dels serveis de suport a l’òrgan interventor per a realitzar treballs d'auditoria, a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL amb CIF B58671710 per un termini de dotze mesos, des del 19 de juny de 2023 fins al 18 de juny de 2024, de conformitat amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives particulars, atès que la prestació del servei ha estat satisfactòria.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Ratificació pel Ple Municipal del Decret d'Alcaldia d'aprovació del reequilibri econòmic CEM 2022Ratificar pel Ple municipal l'aprovació del pagament per import de 261.727,50 € a la UTE Club Natació Premià – Pool Gestora Esportiva, S.L en concepte de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió respecte de l'exercici 2022, amb càrrec al pressupost i a l'aplicació 5006 34200 2269902 RTDG. Indemnització suspensió execució contracte concessió piscina.


Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM i del PSC-UxP-CP, i les abstencions de CP-AMUNT, de Cs i de PECP.


MOCIONS NO RESOLUTIVES Moció presentada pel grup municipal PECP per a la millora dels Serveis Socials dels municipis de CatalunyaEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:


“Instar el govern de la Generalitat de Catalunya • 1.- Instar l'execució del II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024,aprovat per ACORD GOV/177/2020, de 29 de desembre i convocar de forma immediata la comissió d'implementació i seguiment del Pla.

 • 2. La revisió i actualització de la cartera de serveis socials, per donar resposta a les noves i diverses necessitats socials de cada municipi i territori.

 • 3.-La dotació d'una partida als pressupostos de la Generalitat per garantir la revisió i renegociació urgent dels contractes programa 2022-2025 a fi d'ampliar el finançament dels professionals d'acord amb els costos reals, millorant els preus i mòduls, segons els convenis laborals i ampliant la cobertura dels serveis d'acord amb les necessitats del país i atenent la diversitat territorial i els indicadors de vulnerabilitat, tot garantint l'estabilització del personal que ocupen places estructurals.


Instar els Ajuntaments i entitats supramunicipals dels municipis de Catalunya • (*) 1.- L'aposta per la gestió́ directa i la recuperació dels serveis de la cartera per evitar que empreses privades facin negoci amb les situacions de vulnerabilitat de la població́ amb un menyspreu cap a les persones vulnerables, a costa, de precaritzar les condicions de treball del conjunt de professionals dels serveis socials establint un pla calendaritzat de la recuperació dels serveis externalitzats.

 • 2.- La Implantació de oficines d'informació, i tràmits que descongestioni dels serveis socials, eliminar les llistes d'espera i agilitzar l'atenció a la ciutadania.

 • 3.- La implementació de mesures operatives per prevenir les situacions de risc d'agressions que pateixen els i les professionals dels Serveis Socials, garantint la correcta implementació de les avaluacions de riscos psicosocials i aplicant totes les mesures previstes als plans de prevenció derivats de les avaluacions.

 • 4.- L'adequació dels espais de treball i d'atenció a la ciutadania per garantir una atenció digna, confidencial, segura i de qualitat.

 • 5.- Crear espais de participació i codecisió amb professionals, sindicats i col·legis professionals, per tal de adaptar les polítiques de serveis socials municipals a les necessitats del territori.


Instar les Diputacions de Catalunya • 1.- La coordinació́ d'un estudi, amb la col·laboració́ d'ajuntaments, sindicats i col·legis professionals, per determinar l'acompliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials, i conèixer la situació́ real en termes de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per les administracions per prevenir-los i millorar l'atenció a la ciutadania.


Traslladar els presents acords al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, als municipis i agrupacions de municipis de Catalunya, als sindicats, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i als respectius Col·legis Professionals de les plantilles dels Serveis Socials municipals.


Difondre aquesta moció i els acords als mitjans de comunicació.”


El punt assenyalat amb (*) es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, de Cs i de PECP, i els contraris de JXCAT-PDECAT i del PSC-UxP-CP. La resta de punts es van aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup municipal PECP per l'aplicació de mesures urgents i estructurals per a pal·liar la sequeraEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord: • “Primer. Instar a impulsar mesures de sensibilització de la reducció del consum domèstic de l'aigua amb informació útil que pugui arribar a les llars dels nostres veïns i veïnes. Com són mesures relacionades amb canvis en les rutines de consum, la utilització de programes de rentat eco, no mantenir l'aixeta oberta en el rentat de dentso de plants, no buidar les piscines per a tornar-les a omplir, sistemes de reutilització d'aigües grises, o sistemes com el sistema smart vàters, entre d'altres.

 • Segon. Elaborar plans integrals d'estalvi d'aigua. La gestió eficient de l'aigua ha de plantejar-se d'una manera integral, donant en un enfocament global al conjunt d'usos i de públics. Per a això, els plans integrals d'estalvi d'aigua poden ser una bona eina.

 • Tercer. Invertir en les xarxes de distribució per a aconseguir major eficiència. Instar a impulsar mesures per a evitar la pèrdua d'AnR, (es refereix al principal indicador tècnic que es fa servir per caracteritzar l'eficiència en les xarxes de distribució d'aigua). Detectar pèrdues i fuites en canonades de gran diàmetre, per tant, del volum tractat i transportat d'aigua, a les xarxes d'abastament.

 • Quart. Instar a l'Ajuntament de Premià de Mar a impulsar mesures per a evitar la pèrdua d'AnR, augmentar el seguiment i el control del volum d'aigua i aplicant polítiques de millora del rendiment hidràulic amb sistemes com per exemple el Nautilus, en coordinació amb altres organismes.

 • Cinquè. Mantenir en òptim estat totes les fonts disponibles de Premià de Mar, regulant el cabal i el temps de subministrament, si és cau. Les fonts són un servei d'interès col·lectiu amb molts beneficis i utilitats, i, per tant, cal garantir l'accés.

 • Sisè. Traslladar els següents acords al Ministeri de Drets socials i Agenda 2030, al departament de medi ambient de la Generalitat, a les associacions de veïns i veïnes de Premià de Mar i a les entitats ecologistes del municipi.”


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pels grups municipals CP-AMUNT i PECP en suport a les reivindicacions de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i per la municipalització dels serveisEls grups municipals CP-AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords: • “Primer: Assumir des de l'Ajuntament de Premià de Mar la denúncia o mesures legals necessàries per tal que l'empresa efectuï l'abonament del deute pendent amb la màxima brevetat possible.

 • Segon: Convocar, amb caràcter urgent, una reunió amb els sindicats i les treballadores del SAD per tal d'informar-los d'aquests acords, mantenint el contacte de forma periòdica, i sempre que sigui necessari, amb la cordialitat i el respecte que mereixen les treballadores municipals.

 • Tercer: Iniciar amb urgència, un cop configurat el nou govern, la confecció d'un grup de treball que compti amb la participació de tècnics i tècniques de l'Ajuntament, representants de les treballadores del SAD i grups municipals, amb l'objectiu d'internalitzar el servei garantint la subrogació de les treballadores i millorant-ne les condicions laborals.”


Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, de Cs i de PECP, i les abstencions de JXCAT-PDECAT i 3 del PSC-UxP-CP.

More information