Premià de Mar

Notícies i alertes

Acords del ple municipal del mes de març de 2024

21/03/2024

El ple municipal ordinari del mes de març es va celebrar el dimecres 20 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de març de 2024L'ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis. Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les qual s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes de novembre 2023.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Delegació a la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per a la constitució d'una borsa supramunicipal de personal laboral amb caràcter temporal o funcionari interí tècnic auxiliar de BibliotequesDelegació de la competència en matèria de selecció a la Diputació de Barcelona per a poder constituir una borsa de tècnic/a auxiliar de biblioteca, de la qual poder-nos nodrir, sense perjudici de constituir-ne Premià de Mar, una de pròpia


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequeraPer resolució d'Alcaldia núm. 2024/263 de data 15 de febrer de 2024, es va iniciar l'expedient per a la redacció d'una nova ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera i es va acordar obrir el tràmit de consulta prèvia, audiència i informació públiques, amb exposició del text normatiu de l'ordenança, pel termini de quinze dies hàbils, amb la finalitat de què els ciutadans, les ciutadanes i les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la futura norma participin en la seva elaboració presentant llurs propostes i suggeriment.


Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP, de PECP i del PP, i l'abstenció del de Cs.Aprovació conveni de cessió de sales a l'Espai l'Amistat entre l'Associació Cultural Centre l'Amistat i l'Ajuntament de Premià de MarEs proposa l'aprovació d'aquest conveni que té per objecte la fixació de vuit activitats, respecte les sis inicialment previstes, i la determinació de les condicions d’ús relatives a les vuit activitats de referència.


Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.MOCIONS NO RESOLUTIVES Moció presentada pel grup municipal PECP per a la implementació de programes de reciclatge amb incentius a Premià de MarEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  • “PRIMER: L'Ajuntament de Premià de Mar, en col·laboració i amb la participació activa de la ciutadania, les entitats, el comerç i la indústria local, es compromet a iniciar una experiència pilot per dur a terme la instal·lació d'un número apropiat de màquines Smart RVM a ubicacions estratègiques de la ciutat. Aquestes màquines seran accessibles per a totes les veïnes i veïns i es distribuiran de manera convenient en àrees de gran trànsit per facilitar-ne la utilització.

  • SEGON: Implementarà acords amb el comerç local i amb les entitats de la ciutat, per impulsar l'ús de les màquines Smart RVM, creant, de manera conjunta, incentius a les persones usuàries de les màquines esmentades.

  • TERCER: Implementarà campanyes informatives amb el propòsit de sensibilitzar la ciutadania sobre les bones pràctiques en la gestió de residus, la importància del reciclatge i la recollida selectiva i el valor de les màquines Smart RVM estimulant la col·laboració dels comerços locals i organitzacions per promoure la iniciativa. També es valorarà la possibilitat de proporcionar beneficis fiscals als establiments que impulsin de manera activa el reciclatge i donin suport a l'ús d'aquestes màquines.

  • QUART: Realitzaran avaluacions periòdiques per mesurar l'impacte de les Smart RVM en l'increment dels índexs de reciclatge al municipi, i s'establiran mecanismes de retroalimentació per recollir suggeriments i millorar l'eficiència i efectivitat d'aquestes màquines, així com del programa a la seva conjunt i poder generalitzar-lo al municipi i així es valora.

  • CINQUÈ: Promourà que a les festes dels barris i als actes i actuacions realitzats a l'espai públic de la ciutat, es realitzi la recollida de residus de forma selectiva, dotant dels contenidors, papereres i el material necessari. Traslladarà la informació detallada a totes les entitats, organitzacions, comerç local i resta de participants.

  • SISÈ: Traslladar aquests acords a l'Agència Catalana de Residus.

  • SETÈ: Informar del contingut de la moció al teixit comercial i empresarial, a les entitats, a les associacions de veïnes i veïns, als centres escolars i a la ciutadania per tots els mitjans de comunicació, les xarxes socials municipals i el portal de transparència de la web municipal.”


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Més informació