Premià de Mar

Notícies i alertes

Acords del ple municipal del mes de febrer de 2024

27/02/2024

El ple municipal ordinari del mes de febrer es va celebrar el dimecres 20 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació inicial de la modificació del règim jurídic del personal directiu en el Reglament Orgànic Municipal  Es porta a la consideració del Ple aprovar la modificació del ROM consistent en actualitzar el règim jurídic del personal directiu de conformitat amb l'article 306 del TRLMRLC així com dels darrers pronunciaments jurisprudencials sobre la matèria.


Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, del PP i de Cs, els contraris del PSC-CP i les abstencions de CP, i de PECP.   Rectificació Inventari General de Béns 2023  La rectificació de l'inventari general s'ha d'efectuar anualment, d'acord amb el que disposen els articles 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 103 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Deixar sense efecte l'acord del Ple municipal del 21 de setembre de 2011  Es porta a la consideració del Ple deixar sense efecte l'acord del ple municipal de 2011 pel qual es cedia el solar de l'escola de la Mar Nova a favor de la Generalitat de Catalunya per tal de donar resposta al requeriment efectuat per ells consistent en només posar a disposició la supervisió de les obres i així eliminar la càrrega que consta en el registre de la propietat.


Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació de l'Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per actualització de la taula de coeficients màxims RDL 8/2023, de 27 de desembre  Modificació tècnica de la taula de coeficients màxims de l'Ordenança Fiscal 2.4. “Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana” per adaptar-la a la modificació de l'article 107.4 del TRLRHL prevista al Reial decret llei 8/2003, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivats dels conflictes en Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació Ordenança de Preu Públic PP-1 Serveis Personals d'Atenció al Ciutadà - Escola Bressol curs 2024-2025  Modificació de tarifes per trams pel que fa a l'estructura tarifària es canvia l’índex de referència que passa a ser l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) fixat en 8.605,15 euros anuals o 614,65 euros mensuals per al 2023.  


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació Ordenança de Preu Públic PP-5 Serveis de l'Escola Municipal de Música curs 2024-2025  Modificació de les tarifes per adaptar-les a la nova reestructuració d'agrupar els serveis en paquets, eliminant els preus obsolets.  


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació inicial Pla d'emergència en situació de sequera de Premià de Mar  Es tracta de l'aprovació inicial del Pla d'emergència en estat de sequera de Premià de Mar seguint les indicacions que marca el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) aprovat pel govern de la Generalitat mitjançant acord GOV/1/2020.


Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de PECP, del PP i 1 de Cs, i les abstencions de CP.  Comissió Nomenclàtor 2023-2027  Propostes del Consell de Memòria Històrica i Nomenclàtor per a la denominació de la plaça de Didier Lourenço i la modificació de diversos noms de vials públics de Premià de Mar


Aprovades amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l'any 2024  Prestar el servei “Punt d'Acollida”, facilitant informació, orientació i assessorament a la població, derivacions a serveis i recursos i implementar els mòduls formatius definits al reglament d'acollida, durant l'any 2024, fins la incorporació de la Tècnica de Polítiques Migratòries i Acollida.


Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals. Part de control Mocions no resolutives Moció presentada pel grup municipal Cs per un concurs literari de Sant Jordi inclusiu, obert a tota la ciutadania  El grup municipal Cs proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:    • 1. “Que l'Ajuntament de Premià de Mar modifiqui les bases del 'Concurs Literari Sant Jordi 2024' i permeti la participació d'obres en castellà, a més del català, respectant la cooficialitat de les llengües, i reflectint així la realitat bilingüe que eviti qualsevol forma de discriminació lingüística.  

  • 2. Que es promogui la participació en el concurs en ambdues llengües oficials per garantir la inclusió, l'accés igualitari a la cultura i el reconeixement de la diversitat lingüística de Premià de Mar.  

  • 3. El compromís de donar suport a escriptors i artistes de Premià de Mar independentment de l'idioma en què s'expressin, assegurant el seu accés i participació plena en la vida cultural del municipi.”  


Denegada amb els vots a favor dels grups municipal del PP i de Cs, i esl contraris d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP, i de PECP.Moció presentada pel grup municipal CP per fer de Premià de Mar un municipi amb parcs infantils inclusius  El grup municipal CP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:    • 1. “Impulsar, dins d'aquesta legislatura, la transformació de com a mínim un dels actuals parcs infantils, com podrien ser els ubicats a les places Nova, plaça Caterina Corominas, plaça Joan Coromina, plaça de Calasparra, plaça de Francesc Macià i Jussà, plaça de l'Esperanto, plaça Sant Rosa, plaça Mercè Rodoreda, plaça Tina Fontanills, plaça Dr. Ferran o plaça Maresme, per convertir-lo en el primer gran parc inclusiu del municipi i com a exemple del compromís inequívoc i ferm de Premià de Mar vers el joc infantil inclusiu.  

  • 2. Impulsar un pla d'actualització, i si s'escau, implementació de nous parcs infantils inclusius en tots els barris de Premià de Mar.  

  • 3. Implementar un pla de manteniment i neteja regular de tots els parcs infantils del municipi.”  


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal Cs per reforçar la seguretat ciutadana amb millores en la il·luminació de la ciutat  El grup municipal Cs proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:   • 1. Dissenyar i executar un pla integral d'il·luminació que asseguri una cobertura uniforme i efectiva a tota la ciutat, prioritzant àrees crítiques i punts amb insuficient il·luminació actual.  

  • 2. Incorporar sistemes intel·ligents de control d'il·luminació per ajustar els nivells de llum segons l'hora del dia, condicions climàtiques, i presència de persones o vehicles, optimitzant així el consum d'energia i reduint la contaminació lumínica.  

  • 3. Optimitzar la visibilitat i seguretat nocturna a través d'una il·luminació que emeti una llum blanca, millorant el reconeixement de colors i la visibilitat nocturna, reduint significativament el risc d'accidents.  1. Utilitzar tècniques d'il·luminació dinàmica i creativa per ressaltar espais públics, creant ambients segurs, atractius i acollidors que fomentin l'activitat social”.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Més informació